UWV werkzoekenden

Als samenleving vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. We noemen dat met een duur woord ook wel de "participatiesamenleving". Ook het UWV is van mening dat iedereen mee moet kunnen doen, met of zonder handicap of beperking.

 

Stichting jobzzpmaatje zet zich hiervoor in en werkt daarbij samen met "Mens en arbeid Training & coaching". Soms door op zoek te gaan naar een passende baan, maar ook door je te helpen om een sociaal netwerk op te bouwen of door bijvoorbeeld het vergroten van je zelfvertrouwen.

 

In de praktijk geeft UWV de opdracht aan Mens en arbeid Training & coaching. Stichting jobzzpmaatje is specifiek werkzaam voor de Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland en neemt voor deze regio de opdrachten voor haar rekening. Elk traject heeft zijn eigen functie en doel. We zullen ze kort even benoemen:

  

  • Praktijkassessment; geeft advies hoe je weer aan regulier werk kan gaan deelnemen; 

  • Werkfit; na dit traject ben je klaar om weer aan het werk te gaan in een betaalde baan.

 

Hieronder lees je meer inhoudelijke informatie over de twee trajecten.

 

Praktijkassessment

Deze module wordt gekenmerkt door het maken een Praktijkassessment. Dit assessment resulteert in een advies dat inzicht geeft welke mogelijkheid(en) je hebt om naar regulier werk begeleid te worden, binnen welke termijn en welke vervolgdienstverlening hiervoor nodig is. Mochten we van mening zijn dat je het beste in een beschutte werkomgeving aan de slag kunt gaan, dan volgt een advies met een duidelijke motivatie. In het eindrapport verantwoorden we ons over de uitvoering van het assessment, de verkregen inzichten op het gebied van de belemmerende factoren richting werk en mogelijke vervolgdiensten. Op transparante wijze wordt beschreven hoe het resultaat is behaald of, in het geval dit niet gelukt is, wat daar de reden(en) van is (zijn). Aan de hand de eindrapportage beoordelen we of de resultaten zoals van te voren afgesproken zijn behaald.

 

Werkfit

Het woord zegt het eigenlijk al, een Werkfit-traject is bedoeld om jou weer fit te krijgen voor betaald werk. Iedereen is anders en heeft andere begeleiding nodig. Het is dus echt maatwerk. We kijken tijdens het traject naar de werknemersvaardigheden; wat kan je al en waar moet nog aan gewerkt worden? Hierbij ondersteunen we je met behulp van verschillende instrumenten, bijvoorbeeld met een beroepskeuzetest of gerichte training. Als het traject is afgerond ben je klaar voor de volgende fase, die van "Naar werk". Eventueel kan scholing voorafgaand aan werkhervatting plaatsvinden. We dienen hiervoor wel een indicatie af te geven.

 

We onderscheiden een drietal hoofdactiviteiten die aan bod komen tijdens het Werkfit-traject: 
1. Versterken van de werknemersvaardigheden;

2. Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit;

3. Arbeidsmarktpositie in beeld brengen. 

 

Ook hier geldt weer dat het maatwerk is. Hieronder volgt meer informatie per re-integratiedienst.

 

1. Versterken van de werknemersvaardigheden

Het versterken van werknemersvaardigheden zal voor jou worden ingezet, als je al wat langer uit het arbeidsproces bent. De re-integratieactiviteiten die worden aangeboden zijn er onder andere op gericht om je arbeidsritme op te laten bouwen, te leren om onder leiding en toezicht te werken en zelfstandig taken en opdrachten uit te laten voeren. 

 

2. Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit

Bij het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit leren we je fysieke en psychische weerbaarheid te verhogen. De re-integratieactiviteiten hebben een activerende werking. Je leert om te gaan met je belemmeringen, welke zich zowel voor kunnen doen in de persoonlijke sfeer als in de leefsfeer. Er valt onder andere te denken aan gerichte re-integratieactiviteiten waardoor je assertiever wordt, je grenzen leert aan te geven, wordt empowered en zo weerbaarder wordt. Ook kunnen activiteiten worden gevraagd om je fysieke fitheid te verhogen. Voorbeelden van activiteiten in de leefsfeer zijn het leren omgaan met belemmeringen als gevolg van verslaving of schulden. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om het oplossen van de problematiek, maar om het beheersbaar maken ervan, zodat de focus op werkhervatting kan worden gericht. Zaken als schuldsanering behoort namelijk tot de gemeente en verslavingszorg is weggelegd voor de medische zorg- en hulpverlening.

 

3. Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

Re-integratieactiviteiten die behoren tot deze hoofdactiviteit, worden ingezet om je te ondersteunen bij het verkrijgen van een realistische kijk op zaken zoals capaciteiten en vaardigheden in relatie tot de arbeidsmarkt. Wij ondersteunen je bij een zoekrichting die past bij jouw opleiding, interesses, affiniteiten en werkervaring. Wij zetten dit af tegen functies en beroepen waar vacatures beschikbaar zijn. Hierbij wordt zoveel als mogelijk kennis van en over de (regionale) arbeidsmarkt en concrete vacatures bij individuele werkgevers meegenomen. Werken in een dienstbetrekking of misschien als zelfstandig ondernemer sluiten aan bij jouw belastbaarheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aantal te werken uren per dag, de maximale reistijd, de werkplek of de omgeving van de werkplek.

 

Contact
Heb je nog vragen of wil je gebruik maken van één van de trajecten? Neem dan contact op met het UWV of met ons via het contactformulier.

Banner inschrijven nieuwsbrief4.jpg

info@jobzzpmaatje.nl  |   Postbus 2030  6802 CA Arnhem  |  Privacyverklaring

© 2019 jobzzpmaatje