top of page

Privacyverklaring

 

Stichting Jobzzpmaatje, hierna te noemen: “Jobzzpmaatje”, verwerkt persoonsgegevens van haar deelnemers, opdrachtgevers en werkgevers wanneer dat nodig is om haar taken uit te voeren. Op deze pagina leggen we uit hoe Jobzzpmaatje omgaat met persoonsgegevens en wat uw rechten zijn.


Gebruik van gegevens

Jobzzpmaatje verwerkt uitsluitend met toestemming van de deelnemer, opdrachtgever of werkgever gegevens die door hen worden aangeleverd. Dit zijn wat betreft de deelnemer gegevens zoals naam, adres, woonplaats, geslacht, geboorteplaats, sofinummer (BSN-nummer), telefoonnummer, e-mailadres, burgerlijke staat, nationaliteit, gevolgde opleidingen, diploma’s en opgedane werkervaring, (gewenst) salarisniveau, et cetera. Van de opdrachtgever en werkgever worden gegevens, zoals naam, naam bedrijf, adres, functie, et cetera verwerkt.

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw gegevens zijn veilig en worden niet gebruikt voor andere doelen dan is toegestaan.


Bescherming van gegevens

Jobzzpmaatje verwerkt uw persoonsgegevens zoals staat beschreven in de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG geeft aan wanneer persoonsgegevens mogen worden verwerkt en aan welke voorwaarden Jobzzpmaatje zich moet houden. Wanneer persoonsgegevens gevoeliger zijn, moeten ze bijvoorbeeld (nog) beter worden beschermd tegen diefstal en moet worden voorkomen dat ze ten onrechte kunnen worden ingezien.


Datalekken melden

Als persoonsgegevens worden gestolen, onbedoeld worden gewist of worden gegeven aan iemand die er geen kennis van mag nemen, dan is er sprake van een 'datalek'. Een datalek kan ernstige gevolgen hebben. Daarom moet elke datalek worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

U vindt meer toelichting over de AVG en de voorwaarden op website van de https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.


Uw rechten

U heeft de volgende rechten wanneer een organisatie uw persoonsgegevens verwerkt:

· Inzage: u heeft recht om in te zien welke persoonsgegevens van u bij jopzzpmaatje bekend zijn. U kunt een verzoek indienen via: info@stichtingjobzzpmaatje.nl . Vermeld in de onderwerpregel ‘Privacy verzoek tot inzage'. U krijgt binnen 4 weken antwoord.

· Gegevens wissen: als jopzzpmaatje met uw toestemming uw gegevens verwerkt, heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen. U kunt een verzoek indienen via info@stichtingjobzzpmaatje.nl. Vermeld in de onderwerpregel ‘Privacy verzoek tot verwijdering'. U krijgt binnen 4 weken antwoord.

· Correctie: u heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt een verzoek indienen via info@stichtingjobzzpmaatje.nl. Vermeld in de onderwerpregel ‘Privacy verzoek tot correctie'. U krijgt binnen 4 weken antwoord.

· Informatie: u heeft het recht om te weten waarom jopzzpmaatje uw gegevens verwerkt.

· Overdragen gegevens: u heeft het recht om de persoonsgegevens die jopzzpmaatje van u heeft, te ontvangen en over te (laten) dragen naar een andere organisatie.

· Bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U vindt meer informatie over uw rechten op de website van: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

U vindt meer informatie over uw rechten op de website van: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

bottom of page